Stadgar för Vinföreningen Munskänkarna i Vanda

 

1 §

Namn och hemort
Föreningens namn är Vinföreningen Munskänkarna i Vanda och dess hemort är Vanda. Föreningens språk är svenska.
 

2 §

Syfte och verksamhetsformer
Föreningens ändamål är att i samråd med Svenska Munskänkarna i Finland och dess medlemsföreningar samt med internationella Föreningen Munskänkarna i Sverige i enlighet med dess stadgar och strävanden verka för att fördjupa kännedomen om viner och andra ädla drycker samt främja goda och måttfulla dryckesseder.

Föreningens syfte är inte att genom sin verksamhet bereda sig vinst eller annan omedelbar nytta.

Föreningen är politiskt obunden.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att främja vinkunskap genom anordnandet av föreläsningar, provningar, studiebesök samt annan motsvarande verksamhet, samla litteratur i ämnet och idka publikationsverksamhet med anknytning till sitt verksamhetsområde, bereda medlemmarna möjlighet att avlägga kunskapsprov på olika nivåer och arrangera resor för sina medlemmar inom landet och utomlands samt upprätthålla kontakter med producenter, importörer och andra vinorganisationer.
För att stödja sin verksamhet kan föreningen med behörigt tillstånd ordna lotterier och penninginsamlingar, arrangera avgiftsbelagda tävlingar, nöjestillställningar och kurser.
 

3 §

Medlemmar
Föreningen kan ha ordinarie medlemmar, understödjande medlemmar och hedersmedlemmar.

Som föreningens ordinarie medlem kan antas en person som har fyllt 20 år, betalat inskrivnings- och medlemsavgift visat intresse för fylla föreningens syfte.

Som understödjande medlem kan antas en juridisk person eller sammanslutning med rättshandlingsförmåga, vars verksamhet är förenlig med föreningens syfte och som vill stödja dess verksamhet.

Beslut om antagande av ordinarie och understödjande medlemmar fattas av styrelsen.
På styrelsen förslag och med medgivande av den som saken gäller kan ett föreningsmöte utse en särskilt förtjänt person eller rättsgiltig sammanslutning till hedersmedlem. De förvärvade medlemsrättigheterna bibehålles.

 

4 §

Utträde och uteslutning av en medlem
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligt anmäla detta hos föreningens styrelsen eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för att antecknas i protokollet

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin medlemsavgift som förfallit eller annars handlat i strid med goda seder och föreningens stadgar. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän den som saken gäller givits möjlighet att bli hörd vid ett styrelsemöte eller föreningsmöte. Utan att höra en person kan styrelsen dock utesluta en medlem som inte betalat sin medlemsavgift inom 30 dagar efter att ha erhållit en skriftlig betalningsuppmaning.

 

5 §

Inskrivnings- och medlemsavgifter
Föreningens valmöte fastställer inskrivningsavgiften och den årliga medlemsavgiften som kan vara olika för olika medlemskategorier.
Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift.

 

6 §

Styrelsen 
Föreningens styrelse består av en ordförande vald av valmötet för en period på tre år samt av minst två (2) och högst nio (9) för två år valda ordinarie medlemmar. Av styrelsens medlemmar står varje år hälften i tur att avgå. Vid det första valet av styrelse avgörs genom lottning vilka medlemmar som skall avgå efter ett år.

Styrelseordförandens och medlemmarnas mandattider börjar vid ingången av det kalenderår som följer efter ett val.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser kassör, sekreterare och andra funktionärer.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av medlemmarna, ordförande eller vice ordförande medräknade, är närvarande.

 

7 §

Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av två (2) styrelsemedlemmar tillsammans.

 

8 §

Räkenskapsperiod och revision
Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Föreningen har två av valmötet utsedda revisorer, vardera med en personlig ersättare.
Bokslutet skall tillställas revisorerna senast 21 dagar före föreningens årsmöte. Revisorernas utlåtande skall tillställas föreningens styrelse senast en vecka före årsmötet.
 

9 §

Föreningens möten
Föreningens medlemmar utövar sin beslutanderätt vid föreningens möten som är årsmöte, valmöte och extra föreningsmöte. Mötena sammankallas av styrelsen.
Årsmötet hålls årligen under tiden mars-april och valmötet årligen under tiden oktober-november.

Extra möte hålles då föreningens möte beslutar det eller då styrelsens anser att det föreligger skäl till det eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligt kräver detta av styrelsen för behandling av ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio 30 dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Föreningens möten öppnas av ordförande eller vid förfall av vice ordförande. Röstberättigade är de ordinarie medlemmar som före mötets början har betalat sin medlemsavgift. Varje ordinarie medlem har en röst. Rösträtten kan inte utövas genom ombud. Understödjande medlemmar och hedersmedlemmar har närvaro- och yttranderätt vid mötena. Ärendena avgörs med enkel majoritet utom i de fall som bestäms i dessa stadgar. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

Medlemmar som önskar få ett ärende taget till behandling vid föreningens möte skall tillställa detta styrelsen i så god tid att det kan nämnas i möteskallelsen. Ärendet skall vara skriftligt motiverat.

 

10 §

Sammankallande av föreningens möten
Kallelse till föreningens möten tillställs medlemmarna senast 14 dagar före mötet per brev eller e-post, till adressen som medlemmarna anmält. I kallelsen skall nämnas de viktigaste frågorna som mötet skall behandla beaktande av föreningslagens 24§.
 

11 §

Årsmötet
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1.    Val av mötesordförande, sekreterare och andra funktionärer

2.   Godkännande av föredragningslistan

3.   Konstaterande av mötets beslutförhet

4.   Presentation av bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande

5.    Fastställande av bokslutet

6.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvariga för den tid revisionen gäller

7.   Övriga ärenden som nämns i kallelsen.
 

12 §

Valmötet

Vid föreningens valmöte behandlas följande ärenden:

Val av mötesordförande, sekreterare och andra funktionärer

Godkännande av föredragningslistan

Konstaterande av mötets beslutförhet

Fastställande av budget och verksamhetsplan samt beslut om inträdes- och medlemsavgifterna

Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Val av styrelsens ordförande

Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå

Val av revisorer och ersättare för dem

Val av medlemmar i valberedningen

Övriga ärenden som nämns i kallelsen.

 

13 §

Valberedning
För beredande av de val som skall förrättas vid föreningens möten utses en särskild valberedning bestående av tre ordinarie medlemmar. En av dem skall enligt valmötets beslut vara valberedningens sammankallare. Valberedningen väljer inom sig ordförande. Valberedningens förslag skall tillställas styrelsen i så god tid att det kan fogas till valmöteskallelsen. Valberedningen bör försäkra sig om att de personer de föreslår är villiga att motta uppdraget som föreslås.

 

14 §

Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid föreningens möte med minst två tredjedels (2/3) majoritet av de avgivna rösterna.

 

15 §

Upplösande av föreningen
Föreningen kan upplösas om beslutet omfattas av minst fem sjättedelar (5/6) av de avgivna rösterna vid två på varandra följande föreningsmöten som hålls med minst en månads mellanrum.

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar användas för att främja föreningens syften på ett annat sätt som bestäms av det senare av de möten som fattar beslut om upplösningen.