Vinföreningen Munskänkarna i Kyrkslätt-Sjundeå rf

Stadgar

(godkända vid föreningens konstituerande möte 18.5.2004)

1 §
Namn och hemort

Föreningens namn är Vinföreningen Munskänkarna i Kyrkslätt-Sjundeå rf och dess hemort är Kyrkslätt. Föreningens språk är svenska.

2 §
Syfte och verksamhetsformer

Föreningens ändamål är att i samråd med Svenska Munskänkarna i Finland och dess medlemsföreningar samt med den i Sverige verksamma internationella Föreningen Munskänkarna i enlighet med dess stadgar och strävanden verka för att fördjupa kännedomen om viner och andra ädla drycker samt främja goda och måttfulla dryckesseder. Föreningens syfte är inte att genom sin verksamhet bereda däri delaktiga vinst eller annan omedelbar nytta. Föreningen är politiskt obunden.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att
1. främja vinkunskap genom anordnandet av föreläsningar, provningar, studiebesök samt annan motsvarande verksamhet,
2. samla litteratur i ämnet och idka publikationsverksamhet med anknytning till sitt verksamhetsområde,
3. bereda medlemmarna möjlighet att avlägga kunskapsprov på olika nivåer och
4. arrangera resor för sina medlemmar inom landet och utomlands samt upprätthålla kontakter med producenter, importörer och andra vinorganisationer.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen med behörigt tillstånd ordna lotterier och penninginsamlingar, arrangera avgiftsbelagda tävlingar, nöjestillställningar och kurser.

3 §
Medlemmar

Föreningen kan ha ordinarie medlemmar, understödjande medlemmar och hedersmedlemmar. Som föreningens ordinarie medlem kan antas fysisk person, som har fyllt 20 år, betalat inskrivnings- och medlemsavgift samt visat intresse för förverkligandet av föreningens syfte. Som understödjande medlem kan antas fysisk person eller sammanslutning med rättshandlingsförmåga, vars verksamhet är förenlig med föreningens syfte och som vill stöda dess verksamhet. Beslut om antagande av ordinarie och understödande medlemmar fattas av styrelsen. På förslag av styrelsen och med vederbörandes medgivande kan föreningsmöte utse särskilt förtjänt person eller sammanslutning till hedersmedlem.

4 §
Utträde och uteslutning av medlem

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelsen eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller annars handlat i strid med goda seder och föreningens stadgar. Beslut om uteslutning får inte fattas innan vederbörande varit i tillfälle att bli hörd vid styrelsemöte eller föreningsmöte. Utan att höra vederbörande kan styrelsen dock utesluta medlem som inte erlagt sin medlemsavgift inom 30 dagar efter erhållen skriftlig betalningsuppmaning.

5 §
Inskrivnings- och medlemsavgifter

Inskrivningsavgiften och den årliga medlemsavgiften, som kan vara olika för olika medlemskategorier, fastställs av föreningens valmöte. Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift.

6 §
Styrelsen

Föreningens styrelse består av en av valmötet för tre år i gången vald ordförande samt minst två och högst nio (2-9) för två år valda ordinarie medlemmar. Av styrelsens medlemmar står årligen hälften i tur att avgå.Vid första val av styrelse avgörs genom lottning vilka medlemmar som står i tur att avgå efter ett år. Styrelseordförandens och medlemmarnas mandattider börjar vid ingången av det kalenderår som följer efter valet. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och utser kassör, sekreterare och andra behövliga funktionärer. Styrelsen är beslutför då minst hälften av medlemmarna, ordförande eller vice ordförande medräknade, är närvarande.

7 §
Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av två (2) styrelsemedlemmar tillsammans.

8 §
Räkenskapsperiod och revision

Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Föreningen har två av valmötet utsedda
revisorer, vardera med en personlig ersättare. Bokslutet skall tillställas revisorerna senast 30 dagar före föreningens årsmöte. Revisorernas utlåtande skall tillställas föreningens styrelse senast två veckor före årsmötet.

9 §
Föreningens möten

Föreningens medlemmar utövar sin beslutanderätt vid föreningens möten, som är årsmöte, valmöte och extra föreningsmöte. Mötena sammankallas av styrelsen. Årsmötet hålls årligen under tiden mars-april och valmötet årligen under tiden oktober-november.

Extra möte hålles då föreningens möte så besluter eller då styrelsens finner skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver detta av styrelsen för behandling av särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio 30 dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Föreningens möten öppnas av ordföranden eller vid förfall av vice ordföranden. Röstberättigade är de ordinarie medlemmar, som före mötets början har betalat sin medlemsavgift. Varje ordinarie medlem har en röst. Rösträtt kan inte utövas genom ombud. Understödjande medlem och hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt vid mötena. Ärendena avgörs med enkel majoritet utom i de fall varom bestäms i dessa stadgar. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.Medlem som önskar få ett ärende upptaget till behandling vid föreningens möte, skall tillställa detta styrelsen i så god tid, att det kan omnämnas i möteskallelsen. Ärendet skall vara skriftligen motiverat.

10 §
Sammankallande av föreningens möten

Kallelse till föreningens möten skall skickas till medlemmarna senast 14 dagar före mötet per brev eller som
e-post till sådana medlemmar som har anmält sina e-postadresser. I kallelsen skall nämnas de viktigaste frågor mötet skall behandla med beaktande av föreningslagens 24 §.

11 §
Årsmötet

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. Val av mötesordförande, sekreterare och andra funktionärer
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Konstaterande av mötets beslutförhet
4. Presentation av bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande
5. Fastställande av bokslutet
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvariga för den period revisionen avser
7. Övriga i kallelsen nämnda ärenden.

12 §
Valmötet

Vid föreningens valmöte behandlas följande ärenden:
1. Val av mötesordförande, sekreterare och andra funktionärer
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Konstaterande av mötets beslutförhet
4. Fastställande av budget och verksamhetsplan samt beslut om medlemsavgifterna
5. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
6. Val av styrelsens ordförande vart tredje år
7. Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
8. Val av revisorer och ersättare för dem
9. Val av medlemmar i valberedningen
10. Övriga i kallelsen nämnda ärenden

13 §
Valberedningen

För beredande av de val som skall förrättas vid föreningens möten utses en särskild valberedning bestående av tre ordinarie medlemmar. En av dem skall enligt valmötets beslut fungera som valberedningens sammankallare. Valberedningen väljer inom sig ordförande. Valberedningens förslag skall tillställas styrelsen i så god tid att det kan fogas till valmöteskallelsen. Valberedningen bör försäkra sig om att de personer de föreslår är beredvilliga att motta föreslagna uppdrag.

14 §
Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid föreningens möte med minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna.

15 §
Upplösande av föreningen

Föreningen kan upplösas om beslutet omfattas av minst fem sjättedelar (5/6) av de avgivna rösterna vid två på varandra följande föreningsmöten, som hålls med minst en månads mellanrum. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar användas för att främja föreningens syften på ett sådant sätt som bestäms av det senare av de möten som fattar beslut om upplösningen.